Biên bản giao nhận


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ
Số: .............../HĐKT VG-HĐ
Hôm nay, vào lúc .................. ngày .......... tháng ....... năm .........; Tại .................................. chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên nhận):
Đại diện bởi: .....................................................................................................................
CMT/ Hộ chiếu số: ..................................................................... Cấp ngày: ....................
Tại: ....................................................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................................................................................
BÊN B (Bên giao):
Đại diện bởi: .....................................................................................................................
CMT/ Hộ chiếu số: ..................................................................... Cấp ngày: ....................
Tại: ....................................................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................................................................................
Hai bên đồng ý ký kết biên bản bàn giao thiết bị. Chi tiết:  
TT
Tên thiết bị
Chi tiết phụ kiện đi kèm/ tình
trạng

Số lượng
Đơn giá thuê
Thành tiền
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)